\

Προφίλ Εταιρείας

Η πλήρης επωνυμία του Φορέα είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ . Έχει τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Διά Μετοχών και είναι εγγεγραμμένη στο Έφορο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ 232487.

Η λειτουργία της ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ διέπεται από το Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Η νομική της υπόσταση, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών, υπογραμμίζει καταρχήν τη φυσιο­γνωμία της ως ιδιωτική εταιρεία «δημοσίου συμφέροντος». Τους σκοπούς της αποτελούν, «η στήριξη αναπτυξιακών δραστηριο­τήτων της Τοπικής αυτοδιοίκησης, του κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και η δημιουργία προϋποθέ­σεων για τη σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της»..

Τα παραπάνω, πέρα από τα όποια πλεονεκτήματα και μειονε­κτήματα εμφανίζει, τονίζουν την αναγκαιότητα λειτουργίας της με επιχειρηματικά κριτήρια, ήτοι διασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα, την ευελιξία της σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας και την φερεγγυότητα της, παράλληλα με την ικανο­ποίηση του σκοπού της κινητοποίησης – στήριξης των τοπικών φορέων και δυνάμεων. Η Αναπτυξιακή εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και τυχών κέρδη δεν διανέμονται στους μετόχους, αλλά χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και πρόοδο των περιοχών που καλύπτει η εταιρεία.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ρόλος της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ :

Ο Ρόλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας αναπτύχθηκε ως δυναμική διαδικασία συσσώρευσης εμπειριών και σύγκλισης των τοπικών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων με τις τάσεις, προσανατολι­σμούς και απαιτήσεις του ευρύτερου Περιφερειακού, Εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Έτσι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ :

 • Υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, μέσα από ένα πρίσμα αμοιβαίων ωφελειών, στον προγραμ­ματισμό αναπτυξιακών έργων.
 • Συνιστά φορείς αποκεντρωμένου σχεδιασμού της ανάπτυ­ξης, δίνοντας βαρύτητα στον ενδογενή και αυτοτροφοδοτούμενο χαρακτήρα της.
 • Δημιουργεί προϋποθέσεις και συντονίζει την ανάληψη νέων και καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλιών που διευρύνουν – αναβαθμίζουν την τοπική αγορά εργασίας και διαφοροποιούν τον παραγωγικό ιστό.
 • Αξιοποιεί και διαχέει – δημοσιοποιεί αναπτυξιακές ευκαιρίες.
 • Διερευνά τις δυνατότητες προστασίας και αξιοποίησης των τοπικών πόρων και συνδράμει στη βελτίωση της τεχνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής.
 • Προβάλει την περιοχή εμβέλειας της, τα φυσικά και αν­θρωπογενή πλεονεκτήματα της και
 • Εν γένει συμβάλλει στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Η Φυσιογνωμία της περιοχής ευθύνης :

Όλες οι περιοχές διατηρούν τη μοναδικότητα τους σε διάφορα επίπεδα (γεωγραφική θέση, διοικητικά χαρακτηριστι­κά, γεωμορφολογία, δημογραφικά χαρακτηριστικά, παραγωγική – οικονομική δραστηριότητα, χωροταξική δομή, φυσικό και πο­λιτισμικό περιβάλλον, τεχνικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές). Οι τοπικές ιδιαιτερότητες υπογραμμίζουν σαφώς συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και εν πολλοίς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια η εν γένει φυσιογνωμία της περιοχής δράσης, προδιαγράφει το πλαίσιο άσκησης και εξειδίκευσης του αναπτυξιακού ρόλου της εταιρείας και τα περιθώρια περαιτέρω συνδρομής της στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Η Συνύπαρξη της με άλλους Αναπτυξιακούς Φορείς :

Στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη δραστηριοποιείται πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη (Δήμοι, κοινότητες Επιμελητήριο, Οργανωμένα σύνολα , Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Μη Κυβερνητικές οργανώσεις . Έτσι προκύπτει σαφώς η ανάγκη για συμπληρω­ματικότητα ρόλων, για σύνθεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, για ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και πρωτοβουλιών. Κατά συνέ­πεια η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ δεν  προσπερνά  αυτήν την παράμετρο και  αναπτύσσει διαρκώς σχέσεις συνεργασίας και επικουρικότητας.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη διάσταση, δηλαδή ποιοι  είναι οι στόχοι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ  , αυτοί εξειδικεύονται στην :

 • Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και στην ιεράρχηση των τοπικών προτεραιοτήτων.
 • Ουσιαστική και διαρκής παρουσία – συμμετοχή στα κέντρα λή­ψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις παραγωγικές και επενδυτικές της δραστηριότητες.
 • Διαρκής – αποτελεσματική δημοσιοποίηση αναπτυξιακών / επενδυτικών ευκαιριών και εν γένει βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών και των τοπικών φορέων.
 • Συμβολή στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.
 • Προβολή – δημοσιότητα της περιοχής δράσης, των παρα­γωγικών / αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, των φυσικών και ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων.
 • Κινητοποίηση – εμψύχωση των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων.
 • Στήριξη των προσπαθειών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας.
 • Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς.
 • Διασφάλιση της βιωσιμότητας, της θετικής πορείας των οικο­νομικών τους μεγεθών και της οργανωτικής τους ευελιξίας.
 • Αφομοίωση και διάδοση καινοτομιών και βέλτιστων πρα­κτικών.
 • Συμβολή στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 • Ανάπτυξη της επικοινωνιακής της πολιτικής και της εξωστρέ­φειας τους.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Γενική Συνέλευση ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ :

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο ενός εκάστου  μετόχου της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ :

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), που ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει επί παντός θέματος προς εκπλήρωση του σκοπού της εκτός αυτών που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ.

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ :

Η ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ  για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις οργάνωσης στηρίζει την λειτουργία της σε έναν σύγχρονο Κανονισμό Οργάνωσης, ο οποίος ρυθμίζει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, την διάρθρωση και στελέχωση των διοικητικών ενοτήτων, της εταιρίας. Σκοπός του Κανονισμού είναι η ορθολογικότερη δυνατή, σύμφωνα με τα αντικείμενα, τους στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης, οργάνωση της Εταιρίας σε διοικητικές ενότητες και η κατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτές και το ανθρώπινο δυναμικό που τις αποτελούν. Ο Κανονισμός Οργάνωσης συνδέεται με τον Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας, μαζί με τον οποίο συνθέτουν τον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας» της Εταιρίας.

Όσο αφορά το Επιστημονικό  προσωπικό που θα στελεχώνει την Εταιρεία αυτό αποτελείται από  ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τις δραστηριότητες  της εταιρείας και συνεπώς θα περιλαμβάνονται στον υπηρεσιακό πυρήνα.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ :

 • Εγκαταστάσεις

Τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ στεγάζονται στην Λεωφόρο Ελλάδος 23 σε 140 Τμ και είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα τεχνικά μέσα για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών.

\

Χαιρετισμός Προέδρου

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον  μηχανισμό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας και του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την Περιοχή παρέμβασης της εταιρείας.  Μιας εταιρείας η οποία υποστηρίζει τους ιδιωτικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 από τους φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης και από τότε μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συσσωρεύσει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ποικίλα πεδία.

Διαβάστε Περισσότερα

Την τρέχουσα περίοδο βασικότερος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Πάφου μέσα από τον καθορισμό και την υλοποίηση στόχων συμβατών με τις υπάρχουσες και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι το εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό το οποίο αποτελεί εγγύηση επιτυχίας της επιδιωκόμενης στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Προσδοκούμε στην όσο το δυνατόν καλύτερη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την εμψύχωση, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την ενεργοποίησή του με ταυτόχρονη στήριξη του από τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να πλησιάσουμε το καταστατικό μας όραμα για μια ουσιαστική Τοπική Ανάπτυξη.

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρία, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Ένα μέρος της πολύχρονης πορείας της εταιρείας και του αξιόλογου έργου της αποτυπώνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Είμαστε στη διάθεση σας,

Παπαχριστοφή Γιώτης
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ

\

Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 27/10/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής συνέλευσης (28/09/2022), όπου έγινε καταρτισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προεδρία κατατέθηκε από τον Κ. Παπαχριστοφή Γιώτη και χωρίς την ύπαρξη άλλης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Κ. Παπαχριστοφή στη θέση του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑ

ΦΟΡΕΑΣ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

2

ΜΕΛΟΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΠΕΙΑ

3

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΝΑΡΗ ΒΑΣΩ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ

4

ΜΕΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ

5

ΜΕΛΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΟΥ

6

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓ. ΦΩΤΙΟΣ

7

ΜΕΛΟΣ

ΤΟΥΡΒΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΑ

8

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΣΙΚΑΠ

9

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΤΡΙΑ

10

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΠΑΝΙΚΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΥ

11

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΗΣ

Ε.Β.Ε ΠΑΦΟΥ

12

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΦΟΥ

13

ΜΕΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΦΟY

\
Οργανόγραμμα και Προσωπικό

Στις 27/10/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής συνέλευσης (28/09/2022), όπου έγινε καταρτισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προεδρία κατατέθηκε από τον Κ. Παπαχριστοφή Γιώτη και χωρίς την ύπαρξη άλλης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Κ. Παπαχριστοφή στη θέση του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μάριος Ιωάννου (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Δημητριάδης Γιώργος
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μάριος Ιωάννου
(ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Μαρία Ιωακείμ
(ΓΕΩΠΟΝΟΣ)

Ευγένιος Σάββα
(ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ)

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μάριος Ιωάννου (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Ευγένιος Σάββα (ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Μάριος Ιωάννου (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

Δημητριάδης Γιώργος (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

Διευθυντής – Μάριος Ιωάννου (Οικονομολόγος)

anetpa@cytanet.com.cy

Ο κος. Μάριος Ιωάννου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Σόφιας Kliment Ohrindski στον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης με βαθμό άριστα. Ο κος. Ιωάννου έχει επίσης παρακολουθήσει διετές Μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σόφιας στον κλάδο των Διεθνών Σχέσεων με εξειδίκευση την Οικονομική Διπλωματία. Έχει εργοδοτηθεί από την Επιτροπή Παραποτάμιων Κοινοτήτων Έζουσας Ξερού Διαρίζου τον 2006 (Ο.Τ.Δ Πάφου κατά την περίοδο 2004 – 2006) και αμέσως με την ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ διορίστηκε ως Διευθυντής της εταιρείας. Η ενεργός συμμετοχή του στα προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία και η καθημερινή εμπλοκή του με την επαρχία Πάφου, τα κοινοτικά Συμβούλια και τους Οργανωμένους φορείς τον κάνουν άριστο γνώστη της περιοχής ευθύνης της Εταιρείας. Πραγματοποιεί Οικονομική παρακολούθηση, Έλεγχοι – πιστοποιήσεις και Επιβλέψεις Έργων. Είναι συντονιστής του LEADER Γεωργίας και Αλιείας.
Μαρία Ιωακείμ (Γεωπόνος)
mioakeim@anetpa.com.cy

Η κα. Μαρία Ιωακείμ Κτωρίδη είναι απόφοιτος πτυχιούχος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο κλάδο Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου. Έχει περάσει από αναγνώριση πτυχίου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών ως ισότιμο μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master. Η κα. Ιωακείμ Κτωρίδη έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες, όπως Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Ποιότητα Ελαιολάδου, Βιολογική Καλλιέργεια Φυλλοβόλων (Παραγωγή Βιολογικών Γεωργικών Προϊόντων), Επιχειρηματικότητα και Διευθυντικές Δεξιότητες για άνεργους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Διαχείριση της Μάθησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση – Τοπικές Αρχές και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Πολιτικές και Προγράμματα και άλλα ενδιαφέροντα. Πραγματοποιεί Ελέγχους – Πιστοποιήσεις και Επίβλεψης Έργων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργούς και Δασοκόμους.

Γιώργος Δημητριάδης (Οικονομολόγος)

gdemetriades@anetpa.com.cy

Ο κος. Γιώργος Δημητριάδης είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Πειραιώς με Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Ο κος. Δημητριάδης είναι υπεύθυνος στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας, επιμελείται της εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης της Εταιρείας. Διεκπεραιώνει σχετικά εντάλματα πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων και τα καταχωρεί στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία. Ελέγχει τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Τμημάτων και τον Διευθυντή της Εταιρείας τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων και παρακολουθεί τη πορεία της εκτέλεσής του. Διεκπεραιώνει την πληρωμή των μισθών των ελεύθερων επαγγελματιών, προσωπικού, επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στα προγράμματα, εταιρειών που χρησιμοποιούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες και γενικά κάθε πληρωμή που έχει σχέση με τους σκοπούς και στόχους της εταιρείας, όπως η πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Έφορου φορολογίας και ΦΠΑ. Επιμελείται των οικονομικών εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων που δραστηριοποιείτε η εταιρεία. Συμμετέχει στην διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Ευγένιος Σάββα (Γεωπόνος – Ιχθυολόγος)

esavva@anetpa.com.cy
Ο κος. Ευγένιος Σάββα είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Εργάζεται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ ως Γεωπόνος – Ιχθυολόγος. Έχει περάσει από αναγνώριση πτυχίου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών ως ισότιμο μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master. Ο κος. Σάββα έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες σχετικά με τη θάλασσα και το υδάτινο περιβάλλον. Ασχολείται με την παρακολούθηση των έργων, την αξιολόγηση των σχεδίων χορηγιών, την διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με τους Δικαιούχους, την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, καθώς και το γραφείο ενημέρωσης και προβολής. Ο κος. Σάββα επίσης οργανώνει και συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για τις ανάγκες της Στρατηγικής της ΤΟΔΑ (Τοπική Ομάδα Δράσεις Αλιείας), καθώς συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρέχει συμβουλευτική βοήθεια στους δικαιούχους, τηρεί στοιχεία και αρχείο για το πληροφοριακό σύστημα της ΤΟΔΑ.