\

Ανακοίνωση

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΛΤΔ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2014 – 2020

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

«ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ »

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΛΤΔ, στο πλαίσιο της απαιτουμένης διαβούλευσης που απαιτείται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου για την περίοδο 2014-2020 διοργανώνει σειρά ανοιχτών συναντήσεων για την διαμόρφωση των στρατηγικών σχεδίων των αγροτικών και αλιευτικών περιοχών. Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν στελέχη της Αναπτυξιακής Πάφου καθώς και εμπειρογνώμονες τεχνικοί σύμβουλοι από την εταιρεία Ανέλιξης Συμβουλευτική που θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες και δράσεις της στρατηγικής για την Επαρχία Πάφου.

Οι παρουσιάσεις – συναντήσεις – διαβουλεύσεις απευθύνονται σε Εκπροσώπους Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παραγωγικούς, εργοδοτικούς και λοιπούς φορείς, Επιχειρηματίες, Νέους, Γυναίκες, Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Αλιείς καθώς και σε όλους τους κατοίκους της επαρχίας Πάφου και θα πραγματοποιηθούν :

Α/Α

Περιοχή

Διεύθυνση

Ημερομηνία

Ώρα

1

Αμαργέτη

Πολιτιστικό κέντρο Αμαργέτης

03/6/2015

18:30

2

Δήμος πόλης Χρυσοχούς

Πολιτιστικό κέντρο Δήμου

04/6/2015

11:00

\

Leader 2014-2020

Διαβάστε Περισσότερα

Με σύνθημα σχεδιάζοντας την ανάπτυξη που θέλουμε και με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή, αλλά και κατόπιν της διαδικασίας διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΛΤΔ, βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου για τη  προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη  διοργανώνει σειρά ανοιχτών συναντήσεων διαβούλευσης για την διαμόρφωση των σχεδίων δράσης των αγροτικών και αλιευτικών περιοχών.

Οι συναντήσεις αυτές απευθύνονται σε Εκπροσώπους Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παραγωγικούς, εργοδοτικούς και λοιπούς φορείς, Επιχειρηματίες, Νέους, Γυναίκες, Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Αλιείς καθώς και σε όλους τους κατοίκους της επαρχίας Πάφου. Οι προτάσεις, απόψεις, παρατηρήσεις, εισηγήσεις και επενδυτικές ιδέες, που θα προκύπτουν από τη διαβούλευση θα αποτελέσουν τη βάση και θα διαμορφώσουν το  περιεχόμενο της Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης της Επαρχίας Πάφου στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER.

Γενικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής, στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος είναι η  προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και η υποστήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές της Επαρχίας Πάφου. Βασική προτεραιότητα της είναι  να συμβάλει στην  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, μέσω της αναβάθμισης και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και της σύνδεσης του με τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής.

Κύρια προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αποτελεί η BOTTOM UP  προσέγγιση  «εκ των κάτω προς τα άνω» στο σχεδιασμό της Στρατηγικής,  με τη  συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης θα εμπεριέχει δύο επιμέρους και αλληλοσυμπληρούμενα Σχέδια Δράσης, ένα για τις χαρακτηριζόμενες ως αγροτικές περιοχές (περιοχές LEADER) και ένα για τις χαρακτηριζόμενες αλιευτικές περιοχές. Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης θα υποβληθεί για συγχρηματοδότηση των επί μέρους Σχεδίων Δράσης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020.

Το Σχέδιο Δράσης του Μέτρου Leader, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε περιοχές που παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού, γήρανση πληθυσμού και κίνδυνο εγκατάλειψης. Επιπρόσθετα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές που έχουν αναδειχθεί ως πυρήνες διαφοροποιημένης ανάπτυξης στη βάση αγροτουριστικών υποδομών.

Επιλέξιμες δράσεις του Σχεδίου αποτελούν ενδεικτικά:

 1. Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες», όπως διοργάνωση μαθημάτων για παραδοσιακά επαγγέλματα, για δραστηριότητες τουρισμού υπαίθρου, για μη γεωργικές δραστηριότητες, κ.α.
 2. «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες» , όπως ιδρύσεις, επεκτάσεις ή εκσυγχρονισμοί σε παραδοσιακά εστιατόρια ή καφενεία, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες (μέχρι 16 κλίνες), επισκέψιμα αγροκτήματα, καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργικά προϊόντα, εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, την παράδοση, κ.α.
 3. «Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας», όπως δράσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων, διατήρησης/αποκατάστασης και αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου, μελέτες σχετικές με την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό πλούτο, δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης, Αναπλάσεις κ.α.
 4. «Συνεργασία», που αφορά Διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων, ανάπτυξη ή εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό, κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ένταξη, γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες και άλλες μορφές συνεργασίας.
 5. Διακρατική και διατοπική συνεργασία (Συνεργασίες μεταξύ των Ο.Τ.Δ)

Το Σχέδιο Δράσης που αφορά τις αλιευτικές περιοχές θα εστιαστεί στις χαρακτηρισμένες ως «περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», που θεωρούνται οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας Πάφου, που βρέχονται από θάλασσα και στις οποίες υπάρχει, σχετικά, ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή υπάρχει σχετικά ουσιαστικό ποσοστό παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες δράσεις του Σχεδίου αποτελούν:

 1. «Η Ενίσχυση του Αλιευτικού και Καταδυτικού Τουρισμού», που αφορά στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών ψαράδων και στην ενίσχυση του καταδυτικού προϊόντος της περιοχής.
 2. « Η ενίσχυση της Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων – λιανικό εμπόριο», που αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ψαραγορών.
 3. «Η Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων», με έμφαση στην ενίσχυση της  απασχόλησης στις οικογένειες των επαγγελματιών ψαράδων.
 4. «Ενίσχυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων εστίασης φρέσκου ψαριού».
 5. «Η Ανάδειξη και η Προβολή του Θαλάσσιου Πλούτου».
 6. «Η Εφαρμογή Συμφώνων Ποιότητας».
 7. «Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε απασχολούμενος στον αλιευτικό κλάδο, βοηθούς τους ή μέλη της οικογένειας τους».
 8. «Η Προώθηση των Φρέσκων Αλιευτικών Προϊόντων, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
 9. «Η διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με θέμα την Αλιεία και τη Θάλασσα».
 10. «Αναπλάσεις σε περιοχές πλησίον των Αλιευτικών Καταφυγίων ή και άλλα έργα ανάδειξης του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής
 11. Διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλιευτικών Καταφυγίων κ.α.
 12. «Έργα Διατοπικής & Διακρατικής Συνεργασίας

Βασική επιδίωξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΛΤΔ είναι μέσα από τις δράσεις διαβούλευσης, η προετοιμασία και κατάρτιση υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένου χαρακτήρα Τοπικής Στρατηγικής, με στοχευ­μένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις «προδιαγραφές» της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία της εταιρίας στα παρακάτω τηλέφωνα   :

Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου “Αφροδίτη” ΛΤΔ
Λεωφόρος Ελλάδος 23
Γραφείο: 301 , Τ.Κ. 8020. Πάφος Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 26933455 , +357 96657368 , Fax: +357 26933456

www.anetpa.com.cy    –   Emailanetpa@cytanet.com.cy

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη Επενδύει στις Αγροτικές Περιοχές

\

Ανακοίνωση Προγραμματισμένων Έργων (Έντυπα)

Διαβάστε Περισσότερα
\
Ημερίδα παρουσίασης στρατηγικής 2014-2020
\
Ερωτηματολόγιο για κοινότητες
Διαβάστε Περισσότερα
Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε, συμπληρώσετε και αποστείλετε το πιο κάτω έγγραφο

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 Ιουνίου 2015

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» .

Τηλέφωνο: 26933455 – 96 657368
Fax +357 26933456 Ε-MAIL: anetpa@cytanet.com.cy

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μάριος Ιωάννου\
Ερωτηματολόγιο για ιδιώτες
Διαβάστε Περισσότερα
Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε, συμπληρώσετε και αποστείλετε το πιο κάτω έγγραφο

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 Ιουνίου 2015

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» .

Τηλέφωνο: 26933455 – 96 657368
Fax +357 26933456 Ε-MAIL: anetpa@cytanet.com.cy

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μάριος Ιωάννου\
Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας
Διαβάστε Περισσότερα
Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας.
Παρακαλούμε να το απαντήσετε όσο περισσότεροι μπορείτε ανεξαρτήτως ηλικίας ώστε να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις και να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Σας ευχαριστούμε.