\
Έργο CHERISH

Το έργο CHERISH εμπίπτει στο πρόγραμμα Interreg Europe. https://www.interregeurope.eu/cherish/

Ο κύριος στόχος του έργου CHERISH είναι η βελτίωση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές κοινότητες προκειμένου να τονωθεί η ελκυστικότητα των περιοχών αυτών για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους τουρίστες.

Διαβάστε Περισσότερα

Οι αλιευτικές κοινότητες στην ΕΕ μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, την πίεση του τουρισμού και τη μεταμόρφωση του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τον πολύτιμο ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς για την αειφόρο ανάπτυξη και ενθαρρύνει τις προσπάθειες αυτές για καλύτερο συντονισμό και προβολή των αλιευτικών κοινοτήτων, δια μέσου της άυλης κληρονομιάς, όπως οι μύθοι και παραδόσεις  των περιοχών αυτών  , οι καθημερινές πρακτικές, οι οικολογικές γνώσεις και οι πατροπαράδοτες βιοτεχνίες. Μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στρατηγικών που χρησιμοποιούν πολιτιστικά αγαθά των αλιευτικών κοινοτήτων είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η διαπεριφερειακή συνεργασία και η μάθηση πολιτικής θα είναι μια  ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές κοινότητες μέσω της ενσωμάτωσης των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτές τις  πολιτικές.

Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των CHERISH εταίρων είναι μια διαπεριφερειακή διαδικασία μάθησης που θα ακολουθήσει τρία διαδοχικά βήματα:

 1. Προσδιορισμός και ανάλυση των πιθανών ορθών πρακτικών.
 2. Διαπεριφερειακή εκμάθηση και ανταλλαγή εμπειριών. Δημιουργία εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο χώρο και περιηγήσεων μελέτης.
 3. Ανάπτυξη δύο σχεδίων δράσης.

\

Έργο DOMUS_CW

Το έργο DOMUS_CW, https://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/17/ υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Balkan_MED σε συνεργασία με τον Δήμο Κρεσταίνων (Πλουτοχώρι Ηλείας), το Ιnstitute of Chemical Engineering Sciences, Foundation for Research and Technology-Hellas, ICEHT/FORTH στην Πάτρα και το Πανεπιστήμιο της Αλβανίας και αναμένεται να δώσει σημαντικά αποτελέσματα για την αποτελεσματική λειτουργία των τεχνητών υγροβιότοπων. Οι υγροβιότοποι είναι χαμηλού κόστους συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, κατάλληλα για μικρούς οικισμούς (κάτω από 2500 κατοίκους). Να σημειωθεί ότι αυτοί οι οικισμοί είναι πλέον πρακτικά οι μόνοι που στερούνται βιολογικού καθαρισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

\
LEADER Αλιείας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής ΕΠΘΑ

Το Σχέδιο Δράσης που αφορά τις αλιευτικές περιοχές θα εστιαστεί στις χαρακτηρισμένες ως «περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», που θεωρούνται οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας Πάφου, που βρέχονται από θάλασσα και στις οποίες υπάρχει, σχετικά, ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται με τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή υπάρχει σχετικά ουσιαστικό ποσοστό παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλέξιμες δράσεις του Σχεδίου αποτελούν:

 1. «Η Ενίσχυση του Αλιευτικού και Καταδυτικού Τουρισμού», που αφορά στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών ψαράδων και στην ενίσχυση του καταδυτικού προϊόντος της περιοχής.
 2. « Η ενίσχυση της Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων – λιανικό εμπόριο», που αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ψαραγορών.
 3. «Η Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων», με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης στις οικογένειες των επαγγελματιών ψαράδων.
 4. «Ενίσχυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων εστίασης φρέσκου ψαριού».
 5. «Η Ανάδειξη και η Προβολή του Θαλάσσιου Πλούτου».
 6. «Η Εφαρμογή Συμφώνων Ποιότητας».
 7. «Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε απασχολούμενος στον αλιευτικό κλάδο, βοηθούς τους ή μέλη της οικογένειας τους».
 8. «Η Προώθηση των Φρέσκων Αλιευτικών Προϊόντων, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
 9. «Η διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με θέμα την Αλιεία και τη Θάλασσα».
 10. «Αναπλάσεις σε περιοχές πλησίον των Αλιευτικών Καταφυγίων ή και άλλα έργα ανάδειξης του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής
 11. Διαμόρφωση χερσαίου χώρου Αλιευτικών Καταφυγίων κ.α.
 12. «Έργα Διατοπικής & Διακρατικής Συνεργασίας

Βασική επιδίωξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΛΤΔ είναι η υλοποίηση ,μιας υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένου χαρακτήρα Τοπικής Στρατηγικής, με στοχευ­μένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους και η προστιθέμενη αξία τους, τηρώντας παράλληλα τις «προδιαγραφές» της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών ως προς την εκπόνησή της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία της εταιρίας

\
LEADER Γεωργίας

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ θα διαχειριστή το με

Μέτρο 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

Διαβάστε Περισσότερα

Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσα από την      οποία οι φορείς των αγροτικών περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργούν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στην περιοχή τους. Το Μέτρο θα εφαρμοσθεί στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα με στόχο τη αντιμετώπιση της αναπτυξιακής τους υστέρησης, τόσο στους τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο και στους τομείς των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Στις 4 Μαΐου 2016 υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ των ΟΤΔ και του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι εγκεκριμένες ΟΤΔ που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

Στο πλαίσιο του Μέτρου LEADER θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς 19.1«Προπαρασκευαστική Υποστήριξη»
Καθεστώς 19.2 « Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»
Καθεστώς 19.3«Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων συνεργασίας των ΟΤΔ»
Καθεστώς 19.4 «Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 66 του Κανονισμού 1305/2013, η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

\
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ένα ταμείο το οποίο βοηθά τους αλιείς να υιοθετήσουν πρακτικές βιώσιμης αλιείας και τις παράκτιες κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών.

Διαβάστε Περισσότερα

Το ταμείο αυτό είναι το χρηματοδοτικό μέσο για :

 • την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
 • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και της αλιείας των εσωτερικών υδάτων
 • επίσης προωθεί την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών,

Πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αποτελούνται από εκπροσώπους δημοσίων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικό-οικονομικών συμφερόντων . (Αναπτυξιακές Εταιρείες)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

\
Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη € 243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Οι προκηρύξεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και όλο το συνοδευτικό υλικό (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις)  λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις). Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Μέτρο 1 “Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης”

Το Μέτρο στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών των γεωκτηνοτρόφων και των δασοκαλλιεργητών.

Το Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα Καθεστώτα

€ 2.000.000

 

Καθεστώς 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων»
Καθεστώς 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης»
Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση»
Μέτρο 3 “Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων”

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε όλες τις νέες συμμετοχές γεωργών σε κοινοτικά, εθνικά και εθελοντικά συστήματα ποιότητας με σκοπό την άμβλυνση των πρόσθετων επιβαρύνσεων εξαιτίας των επιπλέον υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται.

To Μέτρο ενισχύει επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που έχουν ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών στην ύπαρξη και στην παρουσίαση/προβολή των προδιαγραφών των προϊόντων που παράγονται στην Κοινότητα κάτω από τα κοινοτικά και τα εθνικά συστήματα ποιότητας.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

€ 3.000.000

 

Καθεστώς 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»
Καθεστώς 3.2 «Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά»

 

Μέτρο 4 “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού”

Το Μέτρο 4 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του τόπου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα                                                                       

€ 53.700.000

 

Καθεστώς 4.1 “Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων”
Καθεστώς 4.2 “Επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”
Καθεστώς 4.3.1 “Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη”
Καθεστώς 4.3.2 “Επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με τα ύδατα”
Καθεστώς 4.3.3 “Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα”
Μέτρο 6 “Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών”

Το Μέτρο παρέχει οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση νέων, άνω των 18 και κάτω των 40 ετών, στον τομέα της γεωργίας. Στόχος είναι η ενθάρρυνση νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας.

€ 7.000.000

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Το Μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών καθώς και την υλοποίηση έργων υποδομής που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του Μέτρου δεν θα υλοποιούνται σε αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Μέτρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα Καθεστώτα

€ 15.000.000

 

7.2 «Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας»
7.3 «Ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
7.4 «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού»
7.5 «Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
Μέτρο 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτιώση της βιώσιμοτητας των δασών“

Το Μέτρο αποσκοπεί

 • στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές εκτάσεις αγροτικών περιοχών
 • στη δημιουργία ή/και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές
 • στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και στην επανεγκατάσταση του δάσους ή της δασώδους βλάστησης μετά από πυρκαγιές
 • στη δημιουργία και αναβάθμιση μικρής κλίμακας υποδομών, οι οποίες θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχής και του δασοτουρισμού

Το Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα καθεστώτα

€ 6.500.000

 

Καθεστώς 8.1«Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»
Καθεστώς 8.3«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Καθεστώς 8.4«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Καθεστώς 8.5«Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

 

Μέτρο 9 “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών”

Σκοπός του Μέτρου είναι η διευκόλυνση της σύστασης και διοικητικής λειτουργίας Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας.

Στόχοι των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών θα είναι η προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη τους στις απαιτήσεις της αγοράς, η από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων, η θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και κυρίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα.

€ 3.000.000

Μέτρο 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα”

Το Μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και δράσεις μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις για πέντε έτη, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις

€ 60.000.000

 

10.1.1 «Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες»
10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών»
10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των εσπεριδοειδών»
10.1.4 «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της Μπανάνας»
10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα»
10.1.6 «Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης»
10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων»
10.1.8 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου»
10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων»
10.1.10 «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»
10.1.11 “Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας”
10.1.12 “Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια”
10.1.13 “Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά”
Μέτρο 11 “Βιολογική Γεωργία”

Το Μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση για μετατροπή και διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας. Η ενίσχυση παρέχεται με σκοπό να ενθαρρύνει τους αγρότες να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στην απαίτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

€ 14.000.000

 

Καθεστώς 11.1 «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία»
Καθεστώς 11.2 «Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας»

 

Μέτρο 12 “Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα”

Το Μέτρο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των αγροτών, των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εμπίπτουν στις ειδικές ρυθμίσεις των Καθεστώτων. Το Μέτρο θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura 2000, όπως αυτές έχουν καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε μελλοντικές προσθήκες περιοχών στον κατάλογο του Δικτύου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις

€ 4.000.000

 

Δράση 12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας »
Δράση 12.1.2 « Διαχείριση Βοσκοτόπων»
Μέτρο 13 “Πληρωμές σε Περιοχές με Φυσικά ή άλλα Μειονεκτήματα”

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές (ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά ειονεκτήματα), για αντιστάθμιση μέρους των οικονομικών απωλειών που προκύπτουν κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

€ 38.000.000

 

Καθεστώς Επιλεξιμότητα Περιοχών
13.1 «Ορεινές Περιοχές» • υψόμετρο ≥ 800 μέτρα
• υψόμετρο ≥500 μέτρα έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15%
13.2 «Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα» • Υφιστάμενος κατάλογος ΠΑΑ 2007-2013 (μέχρι το 2018)
13.3 «Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» • Περιοχές Νεκρής Ζώνης
• Ορεινές Περιοχές που δεν εντάσσονται στην κατ. Α
• Διαμέρισμα Πύργου Τηλλυρίας

 

Μέτρο 14 “Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων”

Το Μέτρο θα έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων. Παράλληλα υποχρεούνται να τύχουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.

Πέραν των πιο πάνω βασικών προϋποθέσεων για ένταξη στο μέτρο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον 3 από τις πιο κάτω 4 δράσεις:

€ 7.000.000

Α. Εφαρμογή Βίο-ασφάλειας

 1. B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη των ευνουχισμών

Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα

Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

Μέτρο 16 “Συνεργασία”

Το Μέτρο της συνεργασίας στοχεύει στην στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα ώστε να εργαστούν από κοινού με στόχο την πραγματοποίηση έργων καινοτομίας για τα Κυπριακά δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συνεργασίας που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τη μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

To Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα καθεστώτα

€ 3.000.000

 

16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων»
16.2 «Δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας»
16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές»
Μέτρο 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER“

Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσα από την      οποία οι φορείς των αγροτικών περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργούν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στην περιοχή τους. Το Μέτρο θα εφαρμοσθεί στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα με στόχο τη αντιμετώπιση της αναπτυξιακής τους υστέρησης, τόσο στους τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο και στους τομείς των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Στις 4 Μαΐου 2016 υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ των ΟΤΔ και του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι εγκεκριμένες ΟΤΔ που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

€ 12.500.000

Στο πλαίσιο του Μέτρου LEADER θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς 19.1«Προπαρασκευαστική Υποστήριξη»
Καθεστώς 19.2 « Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»
Καθεστώς 19.3«Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων συνεργασίας των ΟΤΔ»
Καθεστώς 19.4 «Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης»

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 66 του Κανονισμού 1305/2013, η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

\
Μελέτες για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου και Εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης

Το έργο αφορά την δημιουργία  δύο Μελετών οι οποίες έχουν προκύψει  από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Πάφου και την συνακόλουθη ανάλυση SWOT  της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 2014-2020 των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Πάφου.

Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου στην Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αλιείς  Πάφου

Η  Μελέτη «Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου» έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου (αλιείς, ψαροταβέρνες, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων κλπ.) .    Η συσπείρωση και δημιουργία ενός δικτύου αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων στον αλιευτικό τομέα,  θα συμβάλλει θετικά στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Μελέτη για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  αλιείας  Πάφου 

Η εκπόνηση της μελέτης για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης έχει κύριο στόχο τον εντοπισμό των συνδεόμενων  με το θαλάσσιο και παράκτιο χώρο ευκαιριών ανάπτυξης, την ανάδειξη των διαφορετικών ευκαιριών και προκλήσεων για την ολοκληρωμένη διά δράση γης και θάλασσας, και το σχεδιασμό δράσεων γαλάζιας ανάπτυξης για την περιοχή παρέμβασης. Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης δράσεων με βασικούς αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας τους παρακάτω:

 •  Ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού
 • Ορθολογική διαχείριση αλιευτικών πόρων
 • Διατήρηση, προστασία και βελτίωση θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, ο θαλάσσιος σχεδιασμός ,αλλά και οι δράσεις για γαλάζια Ανάπτυξη θα στηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

\
Ανάπλαση και Ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής θα αναδείξει μια εγκαταλελειμμένη σήμερα γειτονιά στη τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου η οποία γειτνιάζει με τις σημαντικότατες αρχαιολογικές περιοχές και θα παρουσιάζει στον επισκέπτη της Πάφου την ιστορία και παράδοση της περιοχής πριν την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της. Το Έργο αυτό είναι συνέχεια του Έργου σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων που υλοποιείται στη Κάτω Πάφο.

Διαβάστε Περισσότερα

Το έργο επιδιώκει την αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη των ιδιαίτερων παραδοσιακών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής και κατ’ επέκταση την αναβίωση μιας  περιοχής όπου επι το πλείστο αφορούσε κατοικίες αλλά και χώρους εργασίας των ψαράδων.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η επίλυση των προβλημάτων αλλά και η οικονομική αναβάθμιση της κα επέκταση που προκάλεσε η απουσία αναπτυξιακών παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια όπως τα προβλήματα δομικού περιβάλλοντος, αισθητικής υποβάθμισης, οχληρίας, έλλειψης ελεύθερων χώρων, μείωσης της επιχειρηματικότητας, κ.ά.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ετοιμάστηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο SIMPRAXIS ARCHITECTS. Ο Δήμος Πάφου  για να διασφαλίσει την ποιότητα και παράλληλα την χαμηλότερη τιμή του έργου έχει ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με βάση του περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Νόμου με όλες τις σχετικές τροποποιήσεις του. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 23/11/2018 με την εταιρεία Μάκης Σαββίδης & Υιοί (εργολάβοι), αφού είχε προηγηθεί η ανοικτή διαδικασία και είχε επιλεχθεί με τα κριτήρια της χαμηλότερης τιμής/ κόστους .

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει στις 18/12/2018 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 18/12/2019.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020