Σύντομη περιγραφή του Έργου Συνεργασίας

Το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας για τις «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου» έχει ως βασική επιδίωξη την αξιοποίηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιλέξιμων μειονεκτικών περιοχών της Κύπρου, όπως αυτές ορίζονται μέσα από το ΠΑΑ 2007-13, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από την φύση της τοποθεσίας τους και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τη φύση των περιοχών αυτών και να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των μειονεκτικών περιοχών, που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη – της μορφής του μαζικού τουρισμού – και η ανάδειξή τους ως ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας.

2.2 Στόχοι του Έργου Συνεργασίας

1. Διατήρηση και προβολή της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ποιότητας των τοπίων των περιοχών, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές.

2. Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας, ευνοώντας την οικονομική δραστηριότητα που είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό.

3. Δραστηριοποίηση για την ανταλλαγή εμπειριών, αναπτυξιακών, οικονομικών και διοικητικών καλών πρακτικών, ούτως ώστε να εκπληρωθούν τόσο οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο όσο και οι ευρύτεροι στόχοι του Σχεδίου.

4. Εμφύσηση μίας αίσθησης υπερηφάνειας και αφύπνισης της τοπικής ταυτότητας στον τοπικό πληθυσμό μέσω της ενεργής συμμετοχής του.