Leader

/Leader
Leader 2017-07-19T11:23:46+03:00

“ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Η Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου “Αφροδίτη”» σε συνεργασία με την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ»  συμμετέχει στην Διακρατική Συνεργασία με τίτλο «Τοπικά Προϊόντα για την Τοπική Ανάπτυξη ». Στο συγκεκριμένο σχέδιο διακρατικής συνεργασίας συμμετέχουν 5 χώρες από την Ε.Ε. Συντονιστής εταίρος είναι οι Joutsenten Reitti LAG & Satafood Development Association από Φινλανδία. Το έργο χρηματοδοτείται κάτω από το Μέτρο 4.2 του Άξονα 4-LEADER  του ΠΑΑ 2007-2013.

Περιγραφή Σχεδίου

Οι στόχοι της συγκεκριμένης Διακρατικής Συνεργασίας συνάδουν με τους στόχους που αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε κατά την διάρκεια των τοπικών διαβουλεύσεων. Επίσης οι στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου συνάδουν με το Θέμα Συσπείρωσης και το κεντρικό θέμα του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λεμεσού το οποίο αναφέρεται πιο κάτω:

Το αντικείμενο της προτεινόμενης διακρατικής συνεργασίας που εστιάζει στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στην παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων βρίσκεται σε άμεση σχέση με βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπως: Η περιοχή διαθέτει πλούσια ιστορική και πολιτιστική παράδοση αλλά και ευφορία γης, με σημαντικές γεωργικές δραστηριότητες, (αμπέλι, ελιές, οπωροκηπευτικά) άφθονα νερά και ιδιαίτερη τοπική κουζίνα και γαστρονομία. Ο πρωτογενής τομέας της περιοχής χαρακτηρίζεται από καλλιεργητικό “πλουραλισμό”. Στην περιοχή απαντώνται όλες οι καλλιέργειες. Η περιοχή εσωτερικά παρουσιάζει εξειδικεύσεις (συγκεντρώσεις) καλλιεργειών (οίνος, επιτραπέζιο σταφύλι) σε κοινότητες γεγονός που υποδηλώνει  παράδοση στην καλλιέργεια ορισμένων ειδών. Η περιοχή παρέμβασης, καθώς και η περιοχή της επαρχίας Λεμεσού αποτέλεσε και αποτελεί τον αμπελώνα της Κύπρου.

Επίσης υπάρχουν στην περιοχή ικανός αριθμός τοπικών προϊόντων με δυνατότητες ανάδειξής τους ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑΠ, ΟΠΕ, κλπ. (λευκοί και έγχρωμοι Οίνοι, χαρουπόμελο, γλυκά κουταλιού, κ.ά.) και  παραδοσιακά  προϊόντα (σουτζούκο, παστέλι, κουμανταρία, μάντολες, κλπ). Χαρακτηρίζεται όμως παράλληλα από χαμηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων – χαμηλός βαθμός μεταποίησης και οργάνωση της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, σταδιακή μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων (μανταρίνια, χαρούπια, κλπ). και σταδιακή μείωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

To φαγητό είναι ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία το οποίο αντικατοπτρίζει την τοπική ταυτότητα του τόπου μας. Το φαγητό δεν είναι μόνο μια πηγή της καθημερινής μας διατροφής αλλά είναι η προσωπική μας εικόνα. Όπως και η μόδα έτσι και η  επιχείρηση τροφίμων στην αγορά είναι πολύ ευαίσθητη στις διάφορες τάσεις. Η ισχυρότερη τάση στον τομέα των τροφίμων είναι να αγοράζουμε τοπικά προϊόντα όπου πιστεύεται ότι είναι πιο νόστιμα και υγιείς παρά προϊόντα τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό.

 

“Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου”

Σύντομη περιγραφή του Έργου Συνεργασίας

Το Έργο Διατοπικής Συνεργασίας για τις «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου» έχει ως βασική επιδίωξη την αξιοποίηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επιλέξιμων μειονεκτικών περιοχών της Κύπρου, όπως αυτές ορίζονται μέσα από το ΠΑΑ 2007-13, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από την φύση της τοποθεσίας τους και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ταυτότητα και φυσιογνωμία.

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιδιώκεται να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται από τη φύση των περιοχών αυτών και να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ως μοχλός αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη των μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν κοινά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των μειονεκτικών περιοχών, που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη – της μορφής του μαζικού τουρισμού – και η ανάδειξή τους ως ελκυστικούς τόπους διαβίωσης και εργασίας.

2.2 Στόχοι του Έργου Συνεργασίας

1. Διατήρηση και προβολή της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ποιότητας των τοπίων των περιοχών, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές.

2. Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας, ευνοώντας την οικονομική δραστηριότητα που είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό.

3. Δραστηριοποίηση για την ανταλλαγή εμπειριών, αναπτυξιακών, οικονομικών και διοικητικών καλών πρακτικών, ούτως ώστε να εκπληρωθούν τόσο οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο όσο και οι ευρύτεροι στόχοι του Σχεδίου.

4. Εμφύσηση μίας αίσθησης υπερηφάνειας και αφύπνισης της τοπικής ταυτότητας στον τοπικό πληθυσμό μέσω της ενεργής συμμετοχής του.