2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

/2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021-09-03T11:07:40+03:00
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την 2η
Προκήρυξη της Δράσης 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» μετατίθεται από τις 10/09/2021 στις 29 Οκτωβρίου 2021