Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης

/Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Πρ. Αγροτικής Ανάπτυξης 2018-02-13T13:50:23+03:00

Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη € 243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Οι προκηρύξεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και όλο το συνοδευτικό υλικό (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις)  λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις). Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Μέτρο 1 “Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης” 

Το Μέτρο στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών των γεωκτηνοτρόφων και των δασοκαλλιεργητών.

Το Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα Καθεστώτα                                                                   € 2.000.000

 

Καθεστώς 1.1 «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων»
Καθεστώς 1.2 «Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης»
Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση»

 

Μέτρο 3 “Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων”

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε όλες τις νέες συμμετοχές γεωργών σε κοινοτικά, εθνικά και εθελοντικά συστήματα ποιότητας με σκοπό την άμβλυνση των πρόσθετων επιβαρύνσεων εξαιτίας των επιπλέον υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται.

To Μέτρο ενισχύει επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που έχουν ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών στην ύπαρξη και στην παρουσίαση/προβολή των προδιαγραφών των προϊόντων που παράγονται στην Κοινότητα κάτω από τα κοινοτικά και τα εθνικά συστήματα ποιότητας.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

€ 3.000.000

 

 

 

 

Καθεστώς 3.1 «Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»
Καθεστώς 3.2 «Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά»

 

Μέτρο 4 “Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού”

Το Μέτρο 4 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του τόπου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα                                                                        € 53.700.000

Καθεστώς 4.1 “Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων”
Καθεστώς 4.2 “Επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”
Καθεστώς 4.3.1 “Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη”
Καθεστώς 4.3.2 “Επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με τα ύδατα”
Καθεστώς 4.3.3 “Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα”

 

Μέτρο 6 “Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών”

Το Μέτρο παρέχει οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση νέων, άνω των 18 και κάτω των 40 ετών, στον τομέα της γεωργίας. Στόχος είναι η ενθάρρυνση νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας.                                                                                                                                             € 7.000.000
Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Το Μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών καθώς και την υλοποίηση έργων υποδομής που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του Μέτρου δεν θα υλοποιούνται σε αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Μέτρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα Καθεστώτα                                             € 15.000.000

 

7.2 «Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας»
7.3 «Ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
7.4 «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού»
7.5 «Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»

 

Μέτρο 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτιώση της βιώσιμοτητας των δασών

Το Μέτρο αποσκοπεί

  • στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές εκτάσεις αγροτικών περιοχών
  • στη δημιουργία ή/και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές
  • στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και στην επανεγκατάσταση του δάσους ή της δασώδους βλάστησης μετά από πυρκαγιές
  • στη δημιουργία και αναβάθμιση μικρής κλίμακας υποδομών, οι οποίες θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον κοινωνικό ρόλο των δασών και ειδικότερα τις υπηρεσίες της δασικής αναψυχής και του δασοτουρισμού

Το Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα καθεστώτα                                                    € 6.500.000

 

 

Καθεστώς 8.1«Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»
Καθεστώς 8.3«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Καθεστώς 8.4«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
Καθεστώς 8.5«Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

 

Μέτρο 9 “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών”

Σκοπός του Μέτρου είναι η διευκόλυνση της σύστασης και διοικητικής λειτουργίας Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας.

Στόχοι των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών θα είναι η προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη τους στις απαιτήσεις της αγοράς, η από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων, η θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και κυρίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα.                                                                                                                € 3.000.000

 

Μέτρο 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα”

Το Μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και δράσεις μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις για πέντε έτη, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις                                                                            € 60.000.000

 

10.1.1 «Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες»
10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών»
10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των εσπεριδοειδών»
10.1.4 «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της Μπανάνας»
10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα»
10.1.6 «Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης»
10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων»
10.1.8 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου»
10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων»
10.1.10 «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»
10.1.11 “Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας”
10.1.12 “Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια”
10.1.13 “Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά”

 

Μέτρο 11 “Βιολογική Γεωργία”

Το Μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση για μετατροπή και διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας. Η ενίσχυση παρέχεται με σκοπό να ενθαρρύνει τους αγρότες να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στην απαίτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα                                                                        € 14.000.000

Καθεστώς 11.1 «Μετατροπή από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία»
Καθεστώς 11.2 «Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας»

 

 

Μέτρο 12 “Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα”

 

Το Μέτρο συμβάλλει στην αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των αγροτών, των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εμπίπτουν στις ειδικές ρυθμίσεις των Καθεστώτων. Το Μέτρο θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura 2000, όπως αυτές έχουν καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε μελλοντικές προσθήκες περιοχών στον κατάλογο του Δικτύου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις                                                                            € 4.000.000

 

Δράση 12.1.1 «Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας »
Δράση 12.1.2 « Διαχείριση Βοσκοτόπων»

 

Μέτρο 13 “Πληρωμές σε Περιοχές με Φυσικά ή άλλα Μειονεκτήματα”

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές (ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά ειονεκτήματα), για αντιστάθμιση μέρους των οικονομικών απωλειών που προκύπτουν κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα                                                                        € 38.000.000

 

Καθεστώς Επιλεξιμότητα Περιοχών
13.1 «Ορεινές Περιοχές» • υψόμετρο ≥ 800 μέτρα
• υψόμετρο ≥500 μέτρα έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15%
13.2 «Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα» • Υφιστάμενος κατάλογος ΠΑΑ 2007-2013 (μέχρι το 2018)
13.3 «Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» • Περιοχές Νεκρής Ζώνης
• Ορεινές Περιοχές που δεν εντάσσονται στην κατ. Α
• Διαμέρισμα Πύργου Τηλλυρίας

 

Μέτρο 14 “Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων”

 

Το Μέτρο θα έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων. Παράλληλα υποχρεούνται να τύχουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.

Πέραν των πιο πάνω βασικών προϋποθέσεων για ένταξη στο μέτρο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον 3 από τις πιο κάτω 4 δράσεις:                                                                                            € 7.000.000

Α. Εφαρμογή Βίο-ασφάλειας

  1. B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη των ευνουχισμών

Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα

Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

 

Μέτρο 16 “Συνεργασία”

Το Μέτρο της συνεργασίας στοχεύει στην στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα ώστε να εργαστούν από κοινού με στόχο την πραγματοποίηση έργων καινοτομίας για τα Κυπριακά δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε

 

 

έργα συνεργασίας που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τη μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

To Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα καθεστώτα                                                    € 3.000.000

 

16.1 «Στήριξη για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων»
16.2 «Δημιουργία νέων συστημάτων ποιότητας»
16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές»

 

Μέτρο 19 “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

 

Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσα από την      οποία οι φορείς των αγροτικών περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργούν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στην περιοχή τους. Το Μέτρο θα εφαρμοσθεί στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα με στόχο τη αντιμετώπιση της αναπτυξιακής τους υστέρησης, τόσο στους τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο και στους τομείς των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Στις 4 Μαΐου 2016 υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ των ΟΤΔ και του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι εγκεκριμένες ΟΤΔ που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

€ 12.500.000

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου LEADER θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα Καθεστώτα

 

Καθεστώς 19.1«Προπαρασκευαστική Υποστήριξη»
Καθεστώς 19.2 « Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»
Καθεστώς 19.3«Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων συνεργασίας των ΟΤΔ»
Καθεστώς 19.4 «Έξοδα Λειτουργίας – Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης»

 

 

 

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 66 του Κανονισμού 1305/2013, η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.