Προφιλ εταιριας

/Προφιλ εταιριας
Προφιλ εταιριας 2018-07-20T14:21:23+03:00

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πλήρης επωνυμία του Φορέα είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ  και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ .  Έχει τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Διά Μετοχών και είναι εγγεγραμμένη στο Έφορο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ 232487.

Η λειτουργία της ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ  διέπεται από το Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Η νομική της υπόσταση, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών, υπογραμμίζει καταρχήν τη φυσιο­γνωμία της ως ιδιωτική εταιρεία «δημοσίου συμφέροντος». Τους σκοπούς της αποτελούν, «η στήριξη αναπτυξιακών δραστηριο­τήτων της Τοπικής αυτοδιοίκησης, του κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και η δημιουργία προϋποθέ­σεων για τη σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της»..

Τα παραπάνω, πέρα από τα όποια πλεονεκτήματα και μειονε­κτήματα εμφανίζει, τονίζουν την αναγκαιότητα λειτουργίας της με επιχειρηματικά κριτήρια, ήτοι διασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα, την ευελιξία της σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας και την φερεγγυότητα της, παράλληλα με την ικανο­ποίηση του σκοπού της κινητοποίησης – στήριξης των τοπικών φορέων και δυνάμεων. Η Αναπτυξιακή εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ είναι  μη κερδοσκοπική εταιρεία  και τυχών  κέρδη δεν διανέμονται στους μετόχους,  αλλά   χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και πρόοδο των περιοχών που καλύπτει η εταιρεία.

Ο ρόλος της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ :

Ο Ρόλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας αναπτύχθηκε ως δυναμική διαδικασία συσσώρευσης εμπειριών και σύγκλισης των τοπικών κοινωνικοοικονομικών δεδομένων με τις τάσεις, προσανατολι­σμούς και απαιτήσεις του ευρύτερου Περιφερειακού, Εθνικού και Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Έτσι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ :

 • Υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, μέσα από ένα πρίσμα αμοιβαίων ωφελειών, στον προγραμ­ματισμό αναπτυξιακών έργων.
 • Συνιστά φορείς αποκεντρωμένου σχεδιασμού της ανάπτυ­ξης, δίνοντας βαρύτητα στον ενδογενή και αυτοτροφοδοτούμενο χαρακτήρα της.
 • Δημιουργεί προϋποθέσεις και συντονίζει την ανάληψη νέων και καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλιών που διευρύνουν – αναβαθμίζουν την τοπική αγορά εργασίας και διαφοροποιούν τον παραγωγικό ιστό.
 • Αξιοποιεί και διαχέει – δημοσιοποιεί αναπτυξιακές ευκαιρίες.
 • Διερευνά τις δυνατότητες προστασίας και αξιοποίησης των τοπικών πόρων και συνδράμει στη βελτίωση της τεχνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής.
 • Προβάλει την περιοχή εμβέλειας της, τα φυσικά και αν­θρωπογενή πλεονεκτήματα της και
 • Εν γένει συμβάλλει στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Η Φυσιογνωμία της περιοχής ευθύνης :

Όλες οι περιοχές διατηρούν τη μοναδικότητα τους σε διάφορα επίπεδα (γεωγραφική θέση, διοικητικά χαρακτηριστι­κά, γεωμορφολογία, δημογραφικά χαρακτηριστικά, παραγωγική – οικονομική δραστηριότητα, χωροταξική δομή, φυσικό και πο­λιτισμικό περιβάλλον, τεχνικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές). Οι τοπικές ιδιαιτερότητες υπογραμμίζουν σαφώς συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και εν πολλοίς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια η εν γένει φυσιογνωμία της περιοχής δράσης, προδιαγράφει το πλαίσιο άσκησης και εξειδίκευσης του αναπτυξιακού ρόλου της εταιρείας και τα περιθώρια περαιτέρω συνδρομής της στη βελτίωση των δεικτών της τοπικής ανάπτυξης.

Η Συνύπαρξη της με άλλους Αναπτυξιακούς Φορείς :

Στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη δραστηριοποιείται πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη (Δήμοι, κοινότητες Επιμελητήριο, Οργανωμένα σύνολα , Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Μη Κυβερνητικές οργανώσεις . Έτσι προκύπτει σαφώς η ανάγκη για συμπληρω­ματικότητα ρόλων, για σύνθεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, για ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και πρωτοβουλιών. Κατά συνέ­πεια η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ δεν  προσπερνά  αυτήν την παράμετρο και  αναπτύσσει διαρκώς σχέσεις συνεργασίας και επικουρικότητας.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη διάσταση, δηλαδή ποιοι  είναι οι στόχοι της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ  , αυτοί εξειδικεύονται στην :

 • Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και στην ιεράρχηση των τοπικών προτεραιοτήτων.
 • Ουσιαστική και διαρκής παρουσία – συμμετοχή στα κέντρα λή­ψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις παραγωγικές και επενδυτικές της δραστηριότητες.
 • Διαρκής – αποτελεσματική δημοσιοποίηση αναπτυξιακών / επενδυτικών ευκαιριών και εν γένει βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών και των τοπικών φορέων.
 • Συμβολή στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και ανθρωπογενών πόρων.
 • Προβολή – δημοσιότητα της περιοχής δράσης, των παρα­γωγικών / αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, των φυσικών και ανθρωπογενών πλεονεκτημάτων.
 • Κινητοποίηση – εμψύχωση των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων.
 • Στήριξη των προσπαθειών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας.
 • Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς.
 • Διασφάλιση της βιωσιμότητας, της θετικής πορείας των οικο­νομικών τους μεγεθών και της οργανωτικής τους ευελιξίας.
 • Αφομοίωση και διάδοση καινοτομιών και βέλτιστων πρα­κτικών.
 • Συμβολή στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 • Ανάπτυξη της επικοινωνιακής της πολιτικής και της εξωστρέ­φειας τους.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Γενική Συνέλευση ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ :

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο ενός εκάστου  μετόχου της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ :

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), που ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει επί παντός θέματος προς εκπλήρωση του σκοπού της εκτός αυτών που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ.

ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ :

Η ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ  για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις οργάνωσης στηρίζει την λειτουργία της σε έναν σύγχρονο Κανονισμό Οργάνωσης, ο οποίος ρυθμίζει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, την διάρθρωση και στελέχωση των διοικητικών ενοτήτων, της εταιρίας. Σκοπός του Κανονισμού είναι η ορθολογικότερη δυνατή, σύμφωνα με τα αντικείμενα, τους στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης, οργάνωση της Εταιρίας σε διοικητικές ενότητες και η κατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτές και το ανθρώπινο δυναμικό που τις αποτελούν. Ο Κανονισμός Οργάνωσης συνδέεται με τον Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας, μαζί με τον οποίο συνθέτουν τον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας» της Εταιρίας.

Όσο αφορά το Επιστημονικό  προσωπικό που θα στελεχώνει την Εταιρεία αυτό αποτελείται από  ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τις δραστηριότητες  της εταιρείας και συνεπώς θα περιλαμβάνονται στον υπηρεσιακό πυρήνα.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ :

 • Εγκαταστάσεις

Τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ στεγάζονται στην Λεωφόρο Ελλάδος 23 σε 140 Τμ και είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα τεχνικά μέσα για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών.