Οικοπεριηγητές

/Οικοπεριηγητές
Οικοπεριηγητές 2017-07-27T10:59:44+03:00

ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

Διαδρομές στο Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα, ‘Κύπρος – Κρήτη – Λέσβος’

Στόχος του έργου αποτελεί η ανάδειξη της ελκυστικότητας των περιοχών, η ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του πολιτισμικού αποθέματος και τη διαμόρφωση μιας νέας συνείδησης – κουλτούρας που βασίζεται σε ένα ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, σε μια ‘φιλοσοφία’ πράσινης ανάπτυξης.

Το έργο θα υλοποιήσει ένα καινοτόμο δίκτυο περιήγησης στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα των περιοχών με αιχμή την καινοτομία την μεθοδολογία εφαρμογής και τα τεχνολογικά εργαλεία ανάδειξης της ελκυστικότητας των περιοχών και βελτίωση του επιπέδου ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Το έργο στοχεύει στην ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων με προστασία και σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα, στην ανάδειξη της νησιωτικής υπαίθρου ως πόλου έλξης, στην διαφύλαξη, ανάδειξη και διασύνδεση των τοπικών- ιστορικών πολιτιστικών αξιών και πόρων με το περιβάλλον και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Επίσης, αποσκοπεί στην ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και του περιπατητικού – πολιτιστικού τουρισμού και τέλος στη ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση δημιουργώντας ‘πράσινη’ συνείδηση στην οικονομία, με απόδοση ενός συνόλου διαδρομών με τουριστικό ενδιαφέρον σε τρία μέρη της επιλέξιμης περιοχής.