Μελέτες για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου και Εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης

/Μελέτες για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου και Εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης
Μελέτες για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου και Εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης 2020-06-09T11:15:57+03:00

Το έργο αφορά την δημιουργία  δύο Μελετών οι οποίες έχουν προκύψει  από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Πάφου και την συνακόλουθη ανάλυση SWOT  της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 2014-2020 των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Πάφου.

Μελέτη για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου στην Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αλιείς  Πάφου

Η  Μελέτη «Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου» έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου (αλιείς, ψαροταβέρνες, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων κλπ.) .    Η συσπείρωση και δημιουργία ενός δικτύου αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων στον αλιευτικό τομέα,  θα συμβάλλει θετικά στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Μελέτη για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  αλιείας  Πάφου 

Η εκπόνηση της μελέτης για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης έχει κύριο στόχο τον εντοπισμό των συνδεόμενων  με το θαλάσσιο και παράκτιο χώρο ευκαιριών ανάπτυξης, την ανάδειξη των διαφορετικών ευκαιριών και προκλήσεων για την ολοκληρωμένη διά δράση γης και θάλασσας, και το σχεδιασμό δράσεων γαλάζιας ανάπτυξης για την περιοχή παρέμβασης. Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης δράσεων με βασικούς αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας τους παρακάτω:

  •  Ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού
  • Ορθολογική διαχείριση αλιευτικών πόρων
  • Διατήρηση, προστασία και βελτίωση θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, ο θαλάσσιος σχεδιασμός ,αλλά και οι δράσεις για γαλάζια Ανάπτυξη θα στηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020