Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

/Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2020-06-09T11:17:28+03:00

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Ένα ταμείο το οποίο βοηθά τους αλιείς να υιοθετήσουν πρακτικές βιώσιμης αλιείας και τις παράκτιες κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών.

Το ταμείο αυτό είναι το χρηματοδοτικό μέσο για :

  • την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και της αλιείας των εσωτερικών υδάτων
  • επίσης προωθεί την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών περιοχών,

Πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης που αποτελούνται από εκπροσώπους δημοσίων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικό-οικονομικών συμφερόντων . (Αναπτυξιακές Εταιρείες)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020