Έργο CHERISH

/Έργο CHERISH
Έργο CHERISH 2018-07-18T19:56:59+03:00

Το έργο CHERISH εμπίπτει στο πρόγραμμα Interreg Europe. https://www.interregeurope.eu/cherish/

Ο κύριος στόχος του έργου CHERISH είναι η βελτίωση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές κοινότητες προκειμένου να τονωθεί η ελκυστικότητα των περιοχών αυτών για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους τουρίστες.

Οι αλιευτικές κοινότητες στην ΕΕ μοιράζονται τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, την πίεση του τουρισμού και τη μεταμόρφωση του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τον πολύτιμο ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς για την αειφόρο ανάπτυξη και ενθαρρύνει τις προσπάθειες αυτές για καλύτερο συντονισμό και προβολή των αλιευτικών κοινοτήτων, δια μέσου της άυλης κληρονομιάς, όπως οι μύθοι και παραδόσεις  των περιοχών αυτών  , οι καθημερινές πρακτικές, οι οικολογικές γνώσεις και οι πατροπαράδοτες βιοτεχνίες. Μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στρατηγικών που χρησιμοποιούν πολιτιστικά αγαθά των αλιευτικών κοινοτήτων είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η διαπεριφερειακή συνεργασία και η μάθηση πολιτικής θα είναι μια  ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές κοινότητες μέσω της ενσωμάτωσης των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από αυτές τις  πολιτικές.

Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των CHERISH εταίρων είναι μια διαπεριφερειακή διαδικασία μάθησης που θα ακολουθήσει τρία διαδοχικά βήματα:

  1. Προσδιορισμός και ανάλυση των πιθανών ορθών πρακτικών.
  2. Διαπεριφερειακή εκμάθηση και ανταλλαγή εμπειριών. Δημιουργία εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων στο χώρο και περιηγήσεων μελέτης.
  3. Ανάπτυξη δύο σχεδίων δράσης.