2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021-09-03T11:07:40+03:00
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την 2η
Προκήρυξη της Δράσης 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» μετατίθεται από τις 10/09/2021 στις 29 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021-07-26T14:19:11+03:00
Μελέτες για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου και Εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης 2020-06-09T11:15:57+03:00

Το έργο αφορά την δημιουργία  δύο Μελετών οι οποίες έχουν προκύψει  από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Πάφου και την συνακόλουθη ανάλυση SWOT  της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης 2014-2020 των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Πάφου.

Μελέτη για Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου στην Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αλιείς  Πάφου

Η  Μελέτη «Δημιουργία cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου» έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου (αλιείς, ψαροταβέρνες, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων κλπ.) .    Η συσπείρωση και δημιουργία ενός δικτύου αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων στον αλιευτικό τομέα,  θα συμβάλλει θετικά στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

Μελέτη για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης στην Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος  αλιείας  Πάφου 

Η εκπόνηση της μελέτης για την εφαρμογή δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης έχει κύριο στόχο τον εντοπισμό των συνδεόμενων  με το θαλάσσιο και παράκτιο χώρο ευκαιριών ανάπτυξης, την ανάδειξη των διαφορετικών ευκαιριών και προκλήσεων για την ολοκληρωμένη διά δράση γης και θάλασσας, και το σχεδιασμό δράσεων γαλάζιας ανάπτυξης για την περιοχή παρέμβασης. Αντικείμενο της Μελέτης αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης δράσεων με βασικούς αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας τους παρακάτω:

  •  Ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού
  • Ορθολογική διαχείριση αλιευτικών πόρων
  • Διατήρηση, προστασία και βελτίωση θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, ο θαλάσσιος σχεδιασμός ,αλλά και οι δράσεις για γαλάζια Ανάπτυξη θα στηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

 

Ανάπλαση και Ανάδειξη του Ψαροχωρίου στην Κάτω Πάφο 2020-06-09T11:16:36+03:00

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΨΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟ

 

Η ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής θα αναδείξει μια εγκαταλελειμμένη σήμερα γειτονιά στη τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου η οποία γειτνιάζει με τις σημαντικότατες αρχαιολογικές περιοχές και θα παρουσιάζει στον επισκέπτη της Πάφου την ιστορία και παράδοση της περιοχής πριν την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της. Το Έργο αυτό είναι συνέχεια του Έργου σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων που υλοποιείται στη Κάτω Πάφο.

Το έργο επιδιώκει την αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη των ιδιαίτερων παραδοσιακών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής και κατ’ επέκταση την αναβίωση μιας  περιοχής όπου επι το πλείστο αφορούσε κατοικίες αλλά και χώρους εργασίας των ψαράδων.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η επίλυση των προβλημάτων αλλά και η οικονομική αναβάθμιση της κα επέκταση που προκάλεσε η απουσία αναπτυξιακών παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια όπως τα προβλήματα δομικού περιβάλλοντος, αισθητικής υποβάθμισης, οχληρίας, έλλειψης ελεύθερων χώρων, μείωσης της επιχειρηματικότητας, κ.ά.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια ετοιμάστηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο SIMPRAXIS ARCHITECTS. Ο Δήμος Πάφου  για να διασφαλίσει την ποιότητα και παράλληλα την χαμηλότερη τιμή του έργου έχει ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και με βάση του περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Νόμου με όλες τις σχετικές τροποποιήσεις του. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 23/11/2018 με την εταιρεία Μάκης Σαββίδης & Υιοί (εργολάβοι), αφού είχε προηγηθεί η ανοικτή διαδικασία και είχε επιλεχθεί με τα κριτήρια της χαμηλότερης τιμής/ κόστους .

Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει στις 18/12/2018 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 18/12/2019.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2019-10-24T09:19:46+03:00

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 19.2.3.2: «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας» μετατίθεται από τις 31/10/2019 στις 05 Δεκεμβρίου 2019

 

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 2019-07-11T13:03:53+03:00

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-11-01T11:43:23+03:00
Στις 27/10/2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου μετά το πέρας της  Ετήσιας  Γενικής συνέλευσης (28/09/2022), όπου έγινε καταρτισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προεδρία κατατέθηκε από τον Κ. Παπαχριστοφή Γιώτη και χωρίς την ύπαρξη άλλης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Κ. Παπαχριστοφή στη θέση του Προέδρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  διαμορφώθηκε ως εξής:

Α/ΑΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΦΟΡΕΑΣ
1ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΤΗΣΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
2ΜΕΛΟΣΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΕΠΕΙΑ
3ΜΕΛΟΣΚΑΝΑΡΗ ΒΑΣΩΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ
4ΜΕΛΟΣΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ
5ΜΕΛΟΣΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΟΥ
6ΜΕΛΟΣΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΟΣ - ΑΓ. ΦΩΤΙΟΣ
7ΜΕΛΟΣΤΟΥΡΒΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΑ
8ΜΕΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥΣΙΚΑΠ
9ΜΕΛΟΣΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΕΤΡΙΑ
10ΜΕΛΟΣΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΠΑΝΙΚΚΟΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΥ
11ΜΕΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΗΣΕ.Β.Ε ΠΑΦΟΥ
12ΜΕΛΟΣΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΦΟΥ
13ΜΕΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας 2018-07-20T15:46:03+03:00

Ερωτηματολόγιο που αφορά τα προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας.
Παρακαλούμε να το απαντήσετε όσο περισσότεροι μπορείτε ανεξαρτήτως ηλικίας ώστε να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις και να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Σας ευχαριστούμε.

https://www.surveymonkey.com/r/8GGC799

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-07-18T22:36:16+03:00

————– Προσεχώς Κοντά Σας —————–

Χαιρετισμός Προέδρου 2022-10-31T14:53:18+03:00

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον  μηχανισμό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας και του αναπτυξιακού προγραμματισμού για την Περιοχή παρέμβασης της εταιρείας.  Μιας εταιρείας η οποία υποστηρίζει τους ιδιωτικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 από τους φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης και από τότε μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συσσωρεύσει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ποικίλα πεδία.

Την τρέχουσα περίοδο βασικότερος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Πάφου μέσα από τον καθορισμό και την υλοποίηση στόχων συμβατών με τις υπάρχουσες και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι το εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό το οποίο αποτελεί εγγύηση επιτυχίας της επιδιωκόμενης στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Προσδοκούμε στην όσο το δυνατόν καλύτερη, άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την εμψύχωση, την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και την ενεργοποίησή του με ταυτόχρονη στήριξη του από τα στελέχη της εταιρείας, ώστε να πλησιάσουμε το καταστατικό μας όραμα για μια ουσιαστική Τοπική Ανάπτυξη.

Η ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων των προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρία, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως προς την αξιοποίηση των αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Ένα μέρος της πολύχρονης πορείας της εταιρείας και του αξιόλογου έργου της αποτυπώνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Είμαστε στη διάθεση σας,

Παπαχριστοφή Γιώτης
Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ